Hybrida (Rosa helenae Hybrida)

Hybrida (Rosa helenae Hybrida)