Hippophae rhamn Botanitjeskaja Ljub.

Hippophae rhamn Botanitjeskaja Ljub.