Forsythia intermedia Lynwood stam

Forsythia intermedia Lynwood stam