Acer platanoides Drummondi

Acer platanoides Drummondi